Vedtekter

VEDTEKTER FOR RBF GRAFFSTRANDA

§ 1 NAVN OG FORMÅL

RBF GRAFFSTRANDA er foreningenes navn.
Kun de som har betalt innskudd for båtplass er være medlemmer. Dog kan styret, med
årsmøtets godkjennelse utnevne æresmedlemmer, uten at disse har noen form for
forpliktelser overfor foreningen.
Foreningenes formål er utbygging og drift av småbåthavn i Graffstranda, Nærsnes.
Foreningen har ikke økonomisk formål utover å skaffe midler til drift, vedlikehold,
utskiftninger av utstyr, og administrasjon.

§ 2 FORENINGENES KAPITAL

Foreningenes kapital består av egenkapital og lånekapital. Egenkapitalen fremkommer
ved at hver båtplasseier innbetaler et innskudd avhengig av båtplassbredde, og at
båtplasseier utfører verdiøkende dugnad.
Ved innbetaling av innskudd registreres båtplasseieren i et båtplasseierregister under sitt
båtplassnummer.

§ 3 VEDTEKTSENDRINGER

Forslag til vedtektsendringer kan bare fremsettes av foreningens medlemmer. Forslag
om vedtektsendring skal behandles av styret før det legges frem for årsmøtet for
godkjenning. Styret kan ikke unnlate å legge frem et endringsforslag for årsmøtet selv
om forslaget ikke har flertall i styret.

§ 4 FORENINGENES ORGANER

Foreningens høyeste myndighet er årsmøtet. Bare båtplasseiere som har betalt
driftstilskuddet og oppfylt sine øvrige økonomiske forpliktelser, har stemmerett på
årsmøtet.
Årsmøtet velger et styre for et år ad gangen, dog slik at det enkelte styremedlems
funksjonstid er to år. Styret skal virke som foreningens administrative organ. Styret skal
bestå av: Styreleder, kasserer, dugnadsformann, varamann, som velges år 1, og
sekretær, havnesjef, vaktsjef og varamann, som velges år 2. Varamenn har møterett på
alle styremøter. Ved stemmelikhet, har Styreleder dobbeltstemme. Ved Styreleders
fravær overtar sekretæren hans oppgaver og rettigheter.
Styret er beslutningsdyktig når minst fem av medlemmene er til stede.
Det skal være to revisorer som reviderer foreningens regnskaper. Årsmøtet velger en
revisor hvert år.
Årsmøtet velger dugnadskommite med funksjonstid 2 år.
Årsmøtet velger hvert år en valgkommite med 2 medlemmer med funksjonstid 1 år.

§ 5 ÅRSMØTET

Ordinært årsmøte holdes hvert år innen mars måneds utgang og etter minst 14 dagers
forutgående varsel. Forslag til årsmøtet må foreligge skriftlig senest en uke før årsmøtet.
Årsmøtet behandler:

 1. Valg av møteleder, godkjennelse av innkalling. Valg av 2 medlemmer til å
  undertegne protokollen.
 2. Årsberetning og regnskap, revisjonsberetning.
 3. Ansvarsfrihet, styre, regnskap/drift.
 4. Fastsettelse av årskontingent.
 5. Valg av styre, revisorer og valgkomité.
 6. Andre saker som er nevnt i innkallingen.
 7. Innkomne forslag.

Årsmøtet er beslutningsdyktig dersom minimum beslutningsdyktig styre møter. 2/3 flertall
av de tilstedeværende kreves dersom vedtekter skal forandres. Alminnelig flertall gjelder
forøvrig.
Alle økonomiske og praktiske forpliktelser som pålegges medlemmene, skal vedtas av
årsmøtet.

§ 6 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

Ekstraordinært årsmøte skal innkalles av styret når minst 10% av båtplasseiere krever
det, eller når styret av andre årsaker finner det nødvendig. Slikt møte innkalles av styret
på samme måte som ordinært årsmøte. På ekstraordinært årsmøte kan kun saker nevnt
i dagsorden behandles.

§ 7 DUGNADSSJEFENS OPPGAVER

Dugnadssjefen innkaller til, og organiserer arbeider som styret bestemmer skal utføres
på dugnad. Dugnadssjefen fører oppgaver over det enkelte medlems arbeidsinnsats og
gir rapport til styret over hvilke medlemmer som ikke har utført sin del av arbeidet.
Rapport om utførte arbeider forelegges styret innen 31. desember.

§ 8 VAKTSJEFENS OPPGAVER

Vaktsjefen har som oppgave å sikre medlemmenes eiendom på den mest
hensiktsmessige måte gjennom hele året. Han administrerer en vaktordning og treffer de
tiltak som er vedtatt av styret og årsmøtet.
Vaktsjefen setter hvert år opp en vaktliste og fører kontroll med at pålagt vakt blir utført .
Alle henvendelser angående vaktholdet skal skje direkte til vaktsjefen eller hans
stedfortreder.

§ 9 BÅTPLASSEIERNES PLIKTER

Hver båtplasseier plikter å følge de vedtekter som gjelder for foreningen, rette seg etter
det til enhver tid gjeldende havnereglement, og etterkomme de pålegg som blir gitt av
foreningens styre og andre tillitsmenn.
Alle økonomiske forpliktelser må oppfylles korrekt.
Båtplasseier er forpliktet til å utføre pålagt dugnadsarbeide og delta i vaktordningen, evt.
ved å skaffe stedfortreder. For uteblivelse fra pålagt dugnad må båtplasseieren innbetale
dugnadsgebyr, som fastsatt av årsmøtet. For uteblivelse fra pålagt vakt må innbetales et
vaktgebyr, som fastsatt av årsmøtet.
Hver båtplasseier har ansvaret for sin egen båt og evt. skader som båtplasseieren eller
eierens båt måtte påføre foreningens eller andres person eller eiendom, innenfor
foreningens område. Ansvarets størrelse og skyld reguleres av de til enhver tid
gjeldende regler for ansvarsforsikring.
Unnlater en båtplasseier å oppfylle sine praktiske og økonomiske forpliktelser pålagt av
årsmøtet, kan denne båtplasseier ekskluderes. Skyldige økonomiske forpliktelser kan
motregnes i det innskudd som den ekskluderte eier har innbetalt.

§ 10 BÅTPLASSEN

Båtplasseier disponerer den tildelte båtplass i sommer-sesongen og en tilsvarende plass
i boblehavn eller opplagsplass på land i vinter-sesongen.For dette betales et
driftstilskudd fastsatt av årsmøtet. Sommersesong er definert fra 01 Mai til 31 Oktober.
Om båtplasseier velger å ikke benytte tildelt plass sommer og/eller vinter, fritar dette ikke
båtplasseier fra driftstilskudd. Båtplasseier har ikke rett til kompensasjon for ubenyttet
plass utover utleie regulert under §12.
Tildeling av båtplass foretas av styret iflg. ansiennitetslister for kjøp av, eller bytte til,
plass med aktuell bredde. Når tilbud om båtplass foreligger, må mottaker benytte seg av
dette innen den i tilbudet gitte frist. Dersom svar ikke er mottatt innen fristens utløp,
strykes vedkommende av listen, og tilbudet går til den neste på listen. Ingen har rett til å
eie mer enn en båtplass.
Båtplasseier skal holde havnesjefen informert om båten som skal ligge i båtplassen.
Båtplasser med samme bredde kan være beregnet for båter av forskjellige maksimale
lengder. Styret kan nekte båtplasseier å benytte båtplassen til større båt enn hva plassen
er beregnet for.

§ 11 BÅTPLASSENS OMSETTELIGHET

Alt salg av båtplasser, herunder økonomisk oppgjør, skal foregå via foreningens styre
eller den styret bemyndiger, og til maksimalt de satser som årsmøtet har fastsatt.
Båtplasseiere har forkjøpsrett til båtplass som skal selges, såfremt de har registrert seg
for bytte av plass.
Overdragelse av båtplass til båtplasseiers ektefelle eller til egen eller ektefelles familie i
rett opp- eller nedstigende linje, kan skje uten hensyn til ansiennitet/forkjøpsrett. To
båtplasseiere kan videre bytte plass uten at regelen om ansiennitet/forkjøpsrett
anvendes. Styret skal ha melding om at slik overdragelse eller innbyrdes bytte er foretatt.
Båtplassenes maksimale omsetningsverdi blir fastsatt av årsmøtet, etter forslag fra
styret, for et år av gangen. Ved fastsettelse av omsetningsverdi, skal det tas hensyn til
endring av egenkapital på grunn av endring i oppsparte midler, investering, aktivert
dugnad og avskrivning på grunn av slitasje og elde. I tillegg kan det tas hensyn til
indeksendring og markedsmessige forhold.

§ 12 UTLEIE / UTLÅN AV BÅTPLASSEN

All utlåning / utleie skal administreres av styret.

Utlån av båtplass kan skje til båtplasseiers ektefelle eller til egen eller ektefelles familie i
rett opp eller nedad stigende linje, etter samme bestemmelser som gjelder i § 11.
Havnesjefen kan nekte utlån / utleie eller sette vilkår hvis båten ikke passer til
båtplassen, eller båtplasseier eller låner / leietager har misligholdt sine forpliktelser
overfor foreningen. Havnesjefens avgjørelse kan ankes til styret.
Styret fører venteliste for de som ønsker å leie båtplass. De som ønsker å leie må sende
skriftlig melding til foreningen hvor det opplyses om navn og adresse og vedkommendes
båt. Det samme gjelder for utlån som beskrevet i første avsnitt. Det skal tas tilbørlig
hensyn til utleiers ønsker.
Ved utlån / utleie av båtplass står den som er registrert som bruker av plassen til enhver
tid ansvarlig for alle forpliktelser overfor foreningen, og er fullt ut ansvarlig for den skade
eller ulempe vedkommendes båt måtte påføre foreningens og andres person eller
eiendom, innenfor foreningens område. Ansvarets størrelse og skyld, reguleres av de til
enhver tid gjeldende regler for ansvarsforsikring. Båtplassbrukeren plikter å gjøre seg
kjent med foreningens vedtekter, regler og praksis.
Alle låntagere / leietagere registreres i et eget register, tilsvarende registeret over
båtplasseiere. RBFG administrerer utsendelse av informasjon, vedtekter og regler til
leietagere. RBFG organiserer vakt og dugnadsinnkalling. RBFG Foretar også innkreving
av leie og oppgjør med utleier.

Leiepris fastsettes av RBFG’s styre.

 1. Verdien av årets driftstilskudd + eventuelle årlige tilleggskostnader vedr. drift.
  (Som driftstilskudd + eventuelle årlige tilleggskostnader regnes ikke tillegg som
  medfører endring av båtplass eiernes kapital, for eksempel nedbetaling av
  tekniske anlegg eller andre investeringer. Dette må båtplassens eier selv dekke ).
 2. En avkastning av båtplassverdien i siste års balanse + evt. tillegg som skal
  innbetales i utleieåret. Satsen fastsettes av årsmøtet etter innstilling fra styret.
 3. Et ”administrasjons gebyr ” i den størrelses orden som fastsettes av årsmøtet
  etter styrets forslag.

Inntektene fra punkt 1 og 2 tilfaller utleier. Inntektene fra punkt 3 tilfaller i sin helhet
RBFG og skal dekke kostnader i forbindelse med registrering, oppfølging og utsendelser.
Deler av dette arbeidet vil bli utført av regnskapsfører.
Utleieinntekter av landplass eller bobleplass i vinterhalvåret, 01 November til 30 April,
tilfaller i sin helhet RBFG.

§ 13 ANDRE FORHOLD

Styret kan vedta regler for drift av havnen. Disse kan være Havnereglement,
Vaktinstruks, regler om ferdsel på foreningens område, regler om bruk av utstyr, og
lignende.

§ 14 OPPLØSNING

Beslutning om foreningens oppløsning kan bare fattes av et beslutningsdyktig årsmøte.
Evtentuelle overskytende midler, etter at medlemmenes innskudd er tilbakebetalt, går til
et veldedig formål i lokalmiljøet, etter foreningens vedtak i siste gyldige årsmøte.

GRAFFSTRANDA 06.05.2022.