Havnereglement

Se link til Havnereglement 2023

Havnesjefen har, på vegne av styret, øverste myndighet i havnen.
Alle medlemmer i RBFG’s havn har rett og plikt til å påtale / forhindre bruk eller misbruk av foreningens eller medlemmenes eiendom og eiendeler, dersom dette skjer i strid med vedtekter og regler eller på annen måte kan være til skade for foreningen eller vårt forhold til omgivelsene.
Havnens brukere plikter å holde god orden og skal:
 • Unngå tilgrising av brygger, sjø- og landarealer med søppel, maling, olje, o.l.
 • Respektere permanent og midlertidig skilting, beskjeder fra havnesjef, truckførere eller andre som styret bemyndiger, vedr. ferdsel og parkering på foreningens område.
 • Merke og lagre opplagsutstyr o.l. på de steder som anvises av styret.
 • Avfall skal deponeres i de containere og innretninger som er fremsatt til slikt formål Det skal kildesorteres ref. avfallsplan. Avfall foreningen ikke kan motta må fjernes fra foreningens område og deponeres på lovlig måte. Avfallsdumping i sjøen er ikke tillatt. Toaletter kan tømmes i havnens mottakstank/toalett. Det er ikke tillatt å tømme båttoaletter i havneområdet eller i umiddelbar nærhet ( Nærsnesbukta ).
  Båteieren er selv ansvarlig for at båten er forsvarlig fortøyd og sikret. Det må fortøyes slik at deler av båt eller jolle ikke hindrer ferdsel på bryggene. Samlet lengde av båt og evt. jolle må ikke være lenger enn det styret har angitt for den enkelte båtplass. Rykkdempere eller elastiske fortøyningsliner skal brukes. Rykkdempere skal være av gummi eller annen støyfri konstruksjon. Stålfjærer er ikke tillatt p.g.a. støy. Båteieren plikter å dekke alle omkostninger RBFG måtte bli påført ved nødvendig utbedring av fortøyninger eller annet sikringsarbeider, når dette ansees nødvendig for å forhindre eller begrense skader. Sjakler til fortøyning på bom ringer er ikke tillatt, tau skal knyttes til bøyler/ringer.
  Under bruk av mastekaien skal liggetiden være kortest mulig. Båt som fortøyes ved maste kai skal ikke forlates uten tilsyn eller bli liggende over natten, uten tillatelse fra havnesjefen. Ved bruk av mastekran skal egen instruks følges se instruks for bruk av mastekran
  Bruk av vann og strøm begrenses til det som er helt nødvendig. Bruk av 220Volt strøm fra kontakter på bryggene kan medføre livsfare og fare for betydelig skade på egen båt og andres båt / utstyr. All bruk av strøm skal skje i samsvar med offentlige regler og de sikkerhetsinstrukser som er gitt av RBFG ved styret. RBFG påtar seg ikke ansvar for skader som er oppstått som følge av bruk av strøm. Strømkabler må ikke under noen tilfeller ligge i sjøen.
  Joller skal legges som anvist av havnesjef. Av kontrollhensyn må joller merkes med eierens navn og tlf nr. Umerkede joller kan fjernes av havnesjefen. Joller skal ikke ligge på bryggene. Tilhengere og båter skal ikke lagres på land på sommeren, disse vil bli fjernet uten forvarsel.
  Alle skal gjøre sitt ytterste for å begrense brannrisiko. Det er ikke tillatt å ha strømførende kabler ombord i båter i vinteropplag på land uten at det er noen til stede. Strømkabler på land ved vinterlagring skal ikke ligge på bakken gjennom vinteren, legg sammen og heng den på båten. Batterier frakobles i sin helhet ved vinterlagring på land
  Egen instruks for båter i boblehavn, se boblehavn
  Alle båter som ligger i RBFG`s havn skal være ansvar og kaskoforsikret, gjelder også båter som ligger på land. Forsikringsbevis kan bli innkrevd av foreningen.
  Det er forbud mot å bruke båten som midlertidig eller permanent bolig i havna.
  Oppgjør ved salg av plass foretas kun til det navn som plassen er registrert på i foreningens database, selges plassen som følge av dødsfall, må kopi av skifteattest vedlegges. Ved skilsmisse/ seperasjon blir oppgjør kun foretatt til den som er registrert som eier i foreningen. Foreningen fraskriver seg ethvert ansvar eller opplysningsplikt for slike oppgjør.
  Dugnad og vaktplikt for leietager og plasseiere som leier ut
  Ved salg av båtplass vil ansiennitets gjelde ved nytt kjøp
  Maksimal tid for utleie av båtplass fastsettes til 5 år.  Ved spesielle forhold kan styret gi dispensasjon for utleie utover dette.
  Kun de som har betalt innskudd, leie og medlemskap er å regne som medlemmer. Dog kan styret, med årsmøtets godkjennelse utnevne æresmedlemmer, uten at disse har noen form for forpliktelser overfor foreningen.
  § 2 FORENINGENES KAPITAL  Foreningenes kapital består av egenkapital og lånekapital. Egenkapitalen fremkommer ved at hver båtplasseier innbetaler et innskudd avhengig av båtplassbredde, og at båtplasseier utfører verdiøkende dugnad. Ved innbetaling av innskudd registreres båtplasseieren i et båtplasseierregister under sitt båtplassnummer.
  § 9 BÅTPLASSEIERNES PLIKTER  Hver båtplasseier plikter å følge de vedtekter som gjelder for foreningen, rette seg etter det til enhver tid gjeldende havnereglement, og etterkomme de pålegg som blir gitt av foreningens styre og andre tillitsmenn. Alle økonomiske forpliktelser må oppfylles korrekt. Båtplasseier er forpliktet til å utføre pålagt dugnadsarbeide og delta i vaktordningen, evt. ved å skaffe stedfortreder. For uteblivelse fra pålagt dugnad må båtplasseieren innbetale dugnadsgebyr, som fastsatt av årsmøtet. For uteblivelse fra pålagt vakt må innbetales et vaktgebyr, som fastsatt av årsmøtet. Hver båtplasseier har ansvaret for sin egen båt og evt. skader som båtplasseieren eller eierens båt måtte påføre foreningens eller andres person eller eiendom, innenfor foreningens område. Ansvarets størrelse og skyld reguleres av de til enhver tid gjeldende regler for ansvarsforsikring. Unnlater en båtplasseier å oppfylle sine praktiske og økonomiske forpliktelser pålagt av årsmøtet, kan denne båtplasseier ekskluderes. Skyldige økonomiske forpliktelser kan motregnes i det innskudd som den ekskluderte eier har innbetalt.
  § 10 BÅTPLASSEN  Båtplasseier disponerer den tildelte båtplass i sommer-sesongen og en tilsvarende plass i boblehavn eller opplagsplass på land i vinter-sesongen.For dette betales et driftstilskudd fastsatt av årsmøtet. Sommersesong er definert fra 01 Mai til 31 Oktober. Om båtplasseier velger å ikke benytte tildelt plass sommer og/eller vinter, fritar dette ikke båtplasseier fra driftstilskudd. Båtplasseier har ikke rett til kompensasjon for ubenyttet plass utover utleie regulert under §12. Tildeling av båtplass foretas av styret iflg. ansiennitetslister for kjøp av, eller bytte til, plass med aktuell bredde. Når tilbud om båtplass foreligger, må mottaker benytte seg av dette innen den i tilbudet gitte frist. Dersom svar ikke er mottatt innen fristens utløp, strykes vedkommende av listen, og tilbudet går til den neste på listen. Ingen har rett til å eie mer enn en båtplass. Båtplasseier skal holde havnesjefen informert om båten som skal ligge i båtplassen. Båtplasser med samme bredde kan være beregnet for båter av forskjellige maksimale lengder. Styret kan nekte båtplasseier å benytte båtplassen til større båt enn hva plassen er beregnet for.
  § 11 BÅTPLASSENS OMSETTELIGHET  Alt salg av båtplasser, herunder økonomisk oppgjør, skal foregå via foreningens styre eller den styret bemyndiger, og til maksimalt de satser som årsmøtet har fastsatt. Båtplasseiere har forkjøpsrett til båtplass som skal selges, såfremt de har registrert seg for bytte av plass. Overdragelse av båtplass til båtplasseiers ektefelle eller til egen eller ektefelles familie i rett opp- eller nedstigende linje, kan skje uten hensyn til ansiennitet/forkjøpsrett. To båtplasseiere kan videre bytte plass uten at regelen om ansiennitet/forkjøpsrett anvendes. Styret skal ha melding om at slik overdragelse eller innbyrdes bytte er foretatt. Båtplassenes maksimale omsetningsverdi blir fastsatt av årsmøtet, etter forslag fra styret, for et år av gangen. Ved fastsettelse av omsetningsverdi, skal det tas hensyn til endring av egenkapital på grunn av endring i oppsparte midler, investering, aktivert dugnad og avskrivning på grunn av slitasje og elde. I tillegg kan det tas hensyn til indeksendring og markedsmessige forhold.
  § 12 UTLEIE / UTLÅN AV BÅTPLASSEN  All utlåning / utleie skal administreres av styret.  Utlån av båtplass kan skje til båtplasseiers ektefelle eller til egen eller ektefelles familie i rett opp eller nedad stigende linje, etter samme bestemmelser som gjelder i § 11. Havnesjefen kan nekte utlån / utleie eller sette vilkår hvis båten ikke passer til båtplassen, eller båtplasseier eller låner / leietager har misligholdt sine forpliktelser overfor foreningen. Havnesjefens avgjørelse kan ankes til styret. Styret fører venteliste for de som ønsker å leie båtplass. De som ønsker å leie må sende skriftlig melding til foreningen hvor det opplyses om navn og adresse og vedkommendes båt. Det samme gjelder for utlån som beskrevet i første avsnitt. Det skal tas tilbørlig hensyn til utleiers ønsker. Ved utlån / utleie av båtplass står den som er registrert som bruker av plassen til enhver tid ansvarlig for alle forpliktelser overfor foreningen, og er fullt ut ansvarlig for den skade eller ulempe vedkommendes båt måtte påføre foreningens og andres person eller eiendom, innenfor foreningens område. Ansvarets størrelse og skyld, reguleres av de til enhver tid gjeldende regler for ansvarsforsikring. Båtplassbrukeren plikter å gjøre seg kjent med foreningens vedtekter, regler og praksis. Alle låntagere / leietagere registreres i et eget register, tilsvarende registeret over båtplasseiere. RBFG administrerer utsendelse av informasjon, vedtekter og regler til leietagere. RBFG organiserer vakt og dugnadsinnkalling. RBFG Foretar også innkreving av leie og oppgjør med utleier. Leiepris fastsettes av RBFG’s styre. 1. Verdien av årets driftstilskudd + eventuelle årlige tilleggskostnader vedr. drift. (Som driftstilskudd + eventuelle årlige tilleggskostnader regnes ikke tillegg som medfører endring av båtplass eiernes kapital, for eksempel nedbetaling av tekniske anlegg eller andre investeringer. Dette må båtplassens eier selv dekke ).  2. En avkastning av båtplassverdien i siste års balanse + evt. tillegg som skal innbetales i utleieåret. Satsen fastsettes av årsmøtet etter innstilling fra styret.  3. Et ”administrasjons gebyr ” i den størrelses orden som fastsettes av årsmøtet etter styrets forslag.  Inntektene fra punkt 1 og 2 tilfaller utleier. Inntektene fra punkt 3 tilfaller i sin helhet RBFG og skal dekke kostnader i forbindelse med registrering, oppfølging og utsendelser. Deler av dette arbeidet vil bli utført av regnskapsfører. Utleieinntekter av landplass eller bobleplass i vinterhalvåret, 01 November til 30 April, tilfaller i sin helhet RBFG.