Havnereglement

HAVNEREGLEMENT FOR RBF GRAFFSTRANDA
1. Havnesjefen har, på vegne av styret, øverste myndighet i havnen.
2. Alle som har kjøpt båtplass i RBFG’s havn er medeiere og har derved rett og plikt til å påtale / forhindre bruk eller misbruk av foreningens eller medlemmenes eiendom og eiendeler, dersom dette skjer i strid med vedtekter og regler eller på annen måte kan være til skade for foreningen eller vårt forhold til omgivelsene.
3. Havnens brukere plikter å holde god orden og skal :
– unngå tilgrising av brygger, sjø- og landareale med søppel, maling, olje, o.l.
– respektere permanent og midlertidig skilting, beskjeder fra havnesjef , truckførere eller andre som styret bemyndiger, vedr. ferdsel og parkering på foreningens område. – – merke og lagre opplagsutstyr o.l. på de steder som anvises av styret.
4. Avfall skal deponeres i de containere og innretninger som er fremsatt til slikt formål. Det skal kildesorteres i den grad det er mulig. Avfall foreningen ikke kan motta må fjernes fra foreningens område og deponeres på lovlig måte. Avfallsdumping i sjøen er ikke tillatt. Toaletter kan tømmes i havnens mottakstank. Det er ikke tillatt å tømme båttoaletter i havneområdet eller i umiddelbar nærhet ( Nærsnesbukta ).
5. Båteieren er selv ansvarlig for at båten er forsvarlig fortøyet og sikret. Det må fortøyes slik at deler av båt eller jolle ikke hindrer ferdsel på bryggene. Samlet lengde av båt og evt. jolle må ikke være lenger enn det styret har angitt for den enkelte båtplass. Rykkdempere eller elastiske fortøyningsliner skal brukes. Rykkdempere skal være av gummi eller annen støyfri konstruksjon. Stålfjærer er ikke tillatt p.g.a. støy.Båteieren plikter å dekke alle omkostninger RBFG måtte bli påført ved nødvendig utbedring av fortøyninger eller annet sikringsarbeide, når dette ansees nødvendig for å forhindre eller begrense skader.
6. Under bruk av servicekaiene skal liggetiden være kortest mulig. Båt som fortøyes ved servicekai skal ikke forlates uten tilsyn eller bli liggende over natten, uten tillatelse fra havnesjefen.. Det skal vises hensyn til at det er stort behov og liten plass.
7. Bruk av vann og strøm begrenses til det som er helt nødvendig. Bruk av 220Volt strøm fra kontakter på bryggene kanmedføre livsfare og fare for betydelig skade på egen båt og andres båt / utstyr. All bruk av strøm skal skje i samsvar med offentlige regler og de sikkerhetsinstrukser som er gitt av RBFG ved styret. RBFG påtar seg ikke ansvar for skader som er oppstått som følge av bruk av strøm.
8. Joller skal legges som anvist av havnesjef. Av kontroll hensyn må joller merkes med RBF merke og eierens navn. Umerkede joller kan fjernes av havnesjefen. Joller skal ikke ligge på bryggene.
9. Alle skal gjøre sitt ytterste for å begrense brannrisiko. Det er ikke tillatt å ha strømførende kabler ombord i båter i vinteropplag på land uten at det er noen tilstede.